Os axóuxeres son obxectos sonoros de cores moi vivas para entreter aos cativos e cativas. Este blogue pretende ser un espazo onde poder realizar o intercambio de experiencias, amáis dunha proposta motivadora de integración das TIC ás miñas clases. Desexo que sexa enriquecedor e motivante para a vosa e a miña formación.

martes, 5 de noviembre de 2013


FUNCIÓN DE RELACIÓN E COORDINACIÓN

Coa RELACIÓN os seres vivos reciben información do seu medio, tanto externo, coma interno.

 Coa COORDINACIÓN interpretan esa información, elaboran respostas axeitadas e lévanas a cabo; todo iso mentres o organismo segue funcionando normalmente.


A función de relación consiste en recibir estímulos e producir respostas.
Para percibir estes estímulos dispoñemos de receptores:

 • Receptores externos por onde captan estes estímulos a través dos órganos dos sentidos.
 • Receptores internos que están repartidos por todo o corpo e por onde percibimos sensacións producidas polo corpo como: o sono, a fame, o malestar, comechón, maniotas, etc.

Para producir respostas o noso corpo pódeo levar a cabo de distintas formas:

 • A través dos músculos, producindo movementos
 • A través das glándulas,segregando substancias.

Ambas as dúas respostas poden ser

 • voluntarias (interveñen os nervios motores do sistema nervioso) ou
 • involuntarias ( non intervén o cerebro, senón a medula espiñal)


FUNCIÓN DE COORDINACIÓN:

Consiste en facer que os músculos e as glándulas do noso organismo funcione correctamente e sen erros.

ESTÍMULOS  Y RESPUESTAS :

OS REFLEXOS DUN BEBÉ :Las respuestas


O sistema nervioso

 El Sistema Nervioso humano, el más complejo de la naturaleza. Tomada de www.aegoethe.esc.edu.ar
Todas as accións do noso corpo, como: camiñar, correr, pensar, respirar e ata soñar, están controladas polo sistema nervios.
O sistema nervioso está formado polo encéfalo, a médula espiñal e todos os nervios do corpo.
Para estudalo, dividiuse en:
 • O sistema nervioso central está formado polo encéfalo e a médula espiñal.
 • O sistema nervioso periférico o compoñen os nervios que saen do encéfalo e da médula, percorren todos os órganos do corpo. Algúns destes nervios controlan as accións que dependen da vontade, é dicir, as voluntarias, como correr, beber auga ou estudar, e outros nervios se encargan de coordinar as funcións que se levan a cabo independentemente da vontade ou sexa as involuntarias, como a respiración, a dixestión dos alimentos ou o latexar do corazón. Dentro do sistema nervioso periférico está  o sistema nervioso autónomo.No sistema nervioso autónomo están
 • o sistema nervioso simpático e o
 •  parasimpático. 

Sistema nervioso simpático y parasimpático

Algúns destes nervios controlan as accións que dependen da vontade, é dicir, as voluntarias, como correr, beber auga ou estudar, e outros nervios se encargan de coordinar as funcións que se levan a cabo independentemente da vontade ou sexa as involuntarias, como a respiración, a dixestión dos alimentos ou o latexar do corazón.
Unha das características que distinguen os seres vivos da materia inerte é a súa capacidade para responder ante os estímulos do medio; esa capacidade chámase irritabilidade e, é coordinada polo sistema nervioso mediante as células nerviosas chamadas neuronas.
A neurona é unha célula altamente especializada formada polas seguintes partes: corpo, cilindro-eixe, dendritas e terminacións nerviosas.
De acordo coa función que desempeñan, existen tres clases de neuronas: sensitivas, motoras e conectivas.

 • As neuronas sensitivas son as que responden aos estímulos externos ou internos que recibe o corpo. Os estímulos externos son os causados polo medio, como o frío, a calor, o contacto con algún obxecto, etc. Os estímulos internos son os que se presentan dentro do corpo, como unha dor de estómago, a necesidade de ir ao baño, o sono, etcétera.
 • As neuronas motoras encárganse de dar resposta aos estímulos; elas levan mensaxes do encéfalo e a medula espiñal cara ás demais partes do corpo.
 • As neuronas conectivas encárganse de enlazar a información entre as neuronas sensitivas e as motoras.
Aínda que normalmente a información percorre o camiño que vai da neurona sensitiva ao cerebro, logo á neurona conectiva e despois á neurona motora para dar resposta ao estímulo, existen casos especiais en que os estímulos recibidos polas neuronas sensitivas son tan urxentes que o corpo toma un "atallo" e a información non ten que chegar ata o cerebro para ser respondida, senón que a médula espiñal se encarga de darlle resposta. A estas accións rápidas e inmediatas chámanselles reflexos. O tempo que transcorre dende que se recibe o estímulo ata que xorde a resposta chámase tempo de reacción.


Unha persoa sa responde ben ante os estímulos, pero cando os reflexos non se presentan de xeito normal, pode tratarse dun trastorno.

SISTEMA NERVIOSO CENTRAL


O sistema nervioso central está formado pola médula espiñal e o encéfalo.


 • Médula espiñal: ten forma alongada e cilíndrica e percorre internamente a columna vertebral. A médula espiñal controla os movementos de todo o corpo dende a cabeza ata os pés; por iso, se unha persoa sofre algún dano nesta zona, corre o risco de sufrir parálise, que é a ausencia de movemento nalgunha zona do corpo. A médula espiñal controla os actos reflexo, que son a resposta muscular automática a un estímulo determinado independentemente da vontade.
 • Encéfalo: É a parte máis importante do sistema nervioso; encóntrase dentro da cabeza protexido polos ósos do cranio.O encéfalo está formado por catro órganos: bulbo raquídeo, cerebelo, tubérculos cuadrigéminos e cerebro.

Bulbo raquídeo: Encóntrase entre a medula espiñal e o cerebro; encárgase de controlar reflexos como a mastigación, a respiración e o ritmo cardíaco.
Cerebelo: A súa forma é moi similar á dunha bolboreta, cun corpo central e as dúas ás dispostas lateralmente; aínda que moitas das súas funcións se descoñecen, sábese que intervén no equilibrio e a coordinación dos movementos musculares.
Tubérculos cuadrigéminos: Encárganse de recibir as sensacións visuais e auditivas, como ver unha paisaxe ou escoitar música.
Cerebro: É a parte máis importante e ocupa preto do 80% do encéfalo; está dividido en dúas metades chamadas hemisferios cerebrais; a metade dereita controla os movementos da parte esquerda do corpo e a metade esquerda controla os da dereita.
A superficie do cerebro non é lisa, senón que presenta numerosas dobras e sucos chamados circunvolucións, que serven para darlle maior capacidade de superficie.
O cerebro controla a memoria, o pensamento, o razoamento, e ademais ten a capacidade de arquivar memorias de todo o visto, escoitado, ulido, toucado, etcétera.
Aínda que o cerebro representa só 2% do peso total do corpo, consume preto de 20% do osíxeno que respiramos.
SISTEMA NERVIOSO PERIFÉRICO

Está formado por unha rede de nervios que conteñen as células nerviosas encargadas de recibir e transmitir os estímulos. Algúns nervios saen do encéfalo e outros da medula espiñal, e xuntos controlan funcións como as olfactivas, ópticas, faciais, auditivas, etcétera.

SISTEMA NERVIOSO AUTÓNOMO

Encárgase de regular as funcións do corpo independentes da vontade, é dicir, as involuntarias que tamén se coñecen como vexetativas.
Algunhas destas funcións son a circulación do sangue, a frecuencia dos latexos cardíacos, os movementos respiratorios, a secreción de substancias químicas no corpo, etcétera.

DESORDES DO SISTEMA NERVIOSO

Como o sistema nervioso é o centro coordinador de todas as funcións, se se dana pode afectar a moitas partes do corpo.
Algún golpe, caída, accidente ou enfermidade, poden afectar á medula espiñal e causar parálise en certas partes do corpo.
Existe unha enfermidade chamada parálise cerebral que pode ter a súa orixe nunha malformación dende o nacemento ou nunha infección; neste caso, as persoas, aínda que son normalmente intelixentes, non teñen control sobre os seus movementos. Poden ter dificultade para falar, escribir ou camiñar porque non hai coordinación entre os seus músculos; aínda que non existe cura para este padecemento, pódese recibir unha terapia de recuperación para levar unha vida mellor.
Un factor moi grave que afecta ao sistema nervioso é o consumo de drogas. As drogas destrúen as neuronas e estas células son tan especializadas que non son capaces de reproducirse, como acontece coas da pel ou as doutras partes do corpo. As neuronas que se perden, non se repoñen xamais.
Relación y Coordinación. - Proyecto Biosfera
Preme neste enlace, que ainda que é par alumnado da ESO, é moi, moi interesante para curiosear. Tamén atoparesdes moitas imaxes interesantes, do resto das funcións vitais e dos órganos que interveñen. A seguinte avaliación pódela realizar ahí
Tamén neste outro onde atoparedes moitos recursos para este te tema.
http://aula56.wikispaces.com/Cono6+Tema3
Aula 56. Wiki de Tercer ciclo de Primaria


EVALUACIÓN FINAL


1) ¿Qué es un impulso nervioso?Un conjunto de cargas eléctricas desplazándose por la neurona. 
Un conjunto de moléculas desplazándose por la neurona. 
Un conjunto de células moviéndose por el organismo.
Un conjunto de neurotransmisores moviéndose por la neurona.

2) Indica cuál de las siguientes frases es la correcta:
Los axones son vías de entrada y las dendritas de salida.
Los axones son siempre muchos.
Sólo existe una dendrita por neurona.
Las dendritas son vías de entrada y los axones de salida.

3) ¿Cómo se inicia un impulso nervioso en una neurona?
Por una orden del cerebro.
Por la llegada de un estímulo captado por los sentidos.
Por la acción de un músculo.
Por el roce con una dendrita.

4) Las neuronas son células tan especializadas que han perdido la capacidad de:
Alimentarse.
Protegerse.
Reproducirse.
Todo es cierto.

5) Para que se produzca la transmisión del impulso nervioso de una neurona a la siguiente hace falta la     intervención de:
Más neuronas.
Los sentidos.
Los neurotransmisores.
Los glóbulos blancos.

6) Las fibras mielínicas son aquellas que:
Están desnudas.
Están recubiertas por astrocitos.
Están recubiertas por células de Schwann.
Están conectadas entre sí por medio de la mielina.

7) Describe los procesos que se dan en nuestro organismo para que podamos ver:
Interpretación del estímulo y percepción sensorial en la corteza cerebral.
Formación de la imagen en la retina.. 
Primero se da la anterior y luego se da la primera.
Nada es cierto.

8) ¿Cuáles son las "funciones superiores" de nuestro encéfalo?.
La razón y la memoria. 
La inteligencia. 
Los sentimientos.
Todo es cierto.

9) Como bien sabes, G. A. Bécquer fue un gran poeta de notable sensibilidad, como bien puedes apreciar en     los siguientes versos:

"¿Qué es poesía?
Dices mientras clavas en mi pupila tu pupila azul.
¿Qué es poesía?
Y ¿tú me lo preguntas?. Poesía... eres tú."

Sin embargo es evidente que su formación científica flaqueaba un poco, ¿podrías decir por qué?

Porque la poesía tiene que ver con el oído y no con la vista.
Porque una persona no puede ser poesía.
Porque la pupila es un agujero y no puede ser de color azul. 
Porque una pupila no se puede clavar.

10) De los siguientes procesos, ¿cuáles están controlados por el Sistema Nervioso Autónomo?
El sueño y el hambre.
El latido cardíaco y la digestión. 
Las emociones y el movimiento.
Montar en bicicleta y nadar.

11) ¿A qué hace referencia la expresión "hacerse la boca agua"?
A que se produce un acto reflejo al ver la comida.
A que tenemos mucha hambre. 
A que producimos saliva para que funcione el sentido del gusto.
Son ciertas la primera y la tercera.

12) Indica cuáles de los siguientes elementos pertenecen a órganos de los sentidos:
Oreja, caracol, corteza y tálamo.
Cóclea, canales, papilas y retina.
Coroides, cerebelo y piel.
Trompa de Falopio, caracol, cristalino y huesecillos.

13) De los siguientes elementos, ¿cuáles son del encéfalo?
Las sensaciones. 
Las meninges.
La cóclea.
El epéndimo.

14) Señala cuál de las siguientes secuencias describe lo que sería un ACTO REFLEJO:
Sentido - médula -encéfalo.
Sentido - neurona sensitiva - corteza cerebral - músculo.
Sentido - neurona sensitiva - neurona motora - músculo.
Sentido - nervio - ganglio - encéfalo - nervio - músculo.
15) Si ponemos un caramelo sobre la lengua, ¿por qué hay que esperar unos instantes para detectar su sabor?
Para que le llegue a nuestro la cerebro la información de que tenemos un caramelo en la boca. 
Para que algunas moléculas lleguen a nuestro olfato.
Para que se disuelvan algunas moléculas químicas en la saliva y puedan llegar a los receptores del gusto.
Para que se puedan dar la dos últimas.

16) Indica el camino correcto que seguirá una onda sonora hasta llegar a nuestra cóclea.
Oreja - martillo - yunque - estribo - tímpano - cóclea.
Oreja - tímpano - estribo - yunque - martillo - cóclea.
Oreja - huesecillos - trompa - tímpano - cóclea.
Oreja - conducto externo - tímpano - huesecillos - cóclea.

17) De las siguientes personas, ¿cuál tiene menos posibilidades de desarrollar una alteración nerviosa?.
Jorge: Se levanta todos los días a las 7,45 horas para ir al Instituto; su madre le prepara el desayuno, y cuando      vuelve a las 15 horas le ha preparado la comida. Por la tarde estudia dos horas y se va a hacer deporte con sus      amigos; cena y lee un rato antes de acostarse.
Luis: Estudia en la universidad por la mañana, estudia inglés por la tarde y por las noches trabaja en un pub para      sacarse algo de dinero, pero los fines de semana no sale de su casa en todo el día.
Teresa: Es recepcionista de una consulta médica; trabaja de 10 a 14 horas, y de 16 a 20 horas de lunes a      viernes, atendiendo a una media de 50 personas diarias. Los fines de semana se dedica a atender a su marido y      a sus dos hijos.
Charo: Es la madre de Jorge. Se levanta media hora antes que él para poder prepararle el desayuno; después de      llevar a su hijo pequeño al colegio, hacer la casa, ir a comprar y preparar la comida, tiene media hora para poner      la lavadora y recoger la mesa cuando acaba de comer Jorge. Por la tarde plancha su ropa deportiva mientras      escucha la radio, y cuando llega su marido le escucha a él lo mal que está el tráfico, lo mal que ha comido ese      día, y lo malo que es el jefe que le ha tocado, para inmediatamente después hacer la cena, recoger y prepararle      la cartera a sus hijos para el día siguiente.

18) La sinapsis es:
El proceso por el cuál se forma la imagen en la retina.
El proceso por el cuál se alimentan las neuronas.
El proceso por el cuál se interpreta un estímulo.
El proceso por el cuál el impulso nervioso pasa de una neurona a otra.

19) Un estímulo puede ser:
Un sonido.
Un dolor de estómago.
Un caramelo.
Las tres cosas.

20) En nuestras funciones de Coordinación y Relación intervienen:
El circulatorio, el digestivo, el respiratorio y el excretor.
El sistema muscular y el aparato óseo.
El sistema hormonal y el nervioso. 
El aparato reproductor y las hormonas.


No hay comentarios:

Publicar un comentario