Os axóuxeres son obxectos sonoros de cores moi vivas para entreter aos cativos e cativas. Este blogue pretende ser un espazo onde poder realizar o intercambio de experiencias, amáis dunha proposta motivadora de integración das TIC ás miñas clases. Desexo que sexa enriquecedor e motivante para a vosa e a miña formación.

lunes, 4 de noviembre de 2013

Dalle á LinguaRealizade as actividades de lingua

 UNIDADE 1: Así como cho conto
Vocabulario: Á carta
Actividade 1
Vocabulario: Os dicionarios
Actividade 1
Gramática: O nome
Actividade 1
Actividade 2
Actividade 3
Ortografía: Regras xerais de acentuación
Actividade 1
Actividade 2

UNIDADE 2: De portas a dentro
Vocabulario: No salón
Actividade 1
Vocabulario: Sinónimos e antónimos
Actividade 1
Actividade 2
Gramática: Os determinantes
Actividade 1
Actividade 2
Ortografía: Casos especiais de acentuación
Actividade 1

UNIDADE 3: Versos a medida
Vocabulario: Cos cinco sentidos
Actividade 1
Vocabulario: Palabras polisémicas e homónimas
Actividade 1
Actividade 2
Gramática: O adxectivo cualificativo
Actividade 1
Ortografía: O til nos ditongos, tritongos e hiatos
Actividade 1
Actividade 2

UNIDADE 4: De paseo pola Lúa
Vocabulario: Na noite
Actividade 1
Vocabulario: Palabras primitivas, derivadas e compostas
Actividade 1
Actividade 2
Gramática: Pronomes persoais e indefinidos
Actividade 1
Actividade 2
Ortografía: Os monosílabos e o til diacrítico
Actividade 1

UNIDADE 5: Feliz Nadal!
Vocabulario: De festa
Actividade 1
Vocabulario: Sufixos diminutivos, aumentativos e despectivos
Actividade 1
Gramática: Pronomes demostrativos, posesivos e numerais
Actividade 1
Ortografía: Familias léxicas
Actividade 1
Actividade 2UNIDADE 1: A AGUIA E A TOUPAWEB INTERACTIVAS
O grupo nominalO GRUPO NOMINAL
O uso das maiúsculasAS MAIÚSCULASpalabras con prefixo
Primitivas e derivadasPRIMITIVAS E DERIVADAS
Xéneros literariosXÉNEROS LITERARIOS
UNIDADE 2: MARCELINO PARDO

Os demostrativosOS DEMOSTRATIVOS I
OS DEMOSTRATIVOS

AcentuaciónREPASO DA ACENTUACIÓN
REPASO DA ACENTUACIÓNII
ACENTUACIÓN III
ACENTUACIÓN IV
ACENTUACIÓN V

Os prefixosPREFIXOS

PALABRAS CON PREFIXO
UNIDADE 3: O PENEDO DAS DONCELAS

Os posesivosOS POSESIVOS
POSESIVOS
POSESIVOS II

Acentuación ditongos/hiatosDITONGOS E HIATOS
ACENTUACIÓN DE DITONGOS E HIATOS
ACENTUACIÓN DE DITONGOS E HIATOS II
REPASANDO A ACENTUACIÓN

Os sufixosSUFIXOS
SUFIXOS II

Textos poéticosTEXTOS LITERARIOS
UNIDADE 4: O CATIVO DA LATA DE CONSERVAS

Os numerais e os indefinidosINDEFINIDOS
NUMERAIS
RESUMO DOS DETERMINANTES

Acentuación diacríticaACENTO DIACRÍTICO
Palabras onomatopeicasONOMATOPEAS 
A noticiaA NOTICIA
UNIDADE 5: BERTA E OS TRES DESEXOS.

O verbo IVERBOS
VERBO

Acentuación diacrítica IIACENTO DIACRÍTICO II
ACENTO DIACRÍTICO III

Eufemismos/palabras tabú
A narración
PALABRAS TABÚ
PALABRAS TABÚ I
NARRACIÓNI

AvaliaciónAUTOEVALIACIÓN 1ª
AUTOAVALIACIÓN 1ª II

UNIDADE 6: O TEATRO DE SOMBRAS DE OFELIA

O verboVERBOS III
VERBOS IV
VERBOS V

Casos especiais de acentuaciónCASOS ESPECIAIS DE ACENTUACIÓN
CASOS ESPECIAIS DE ACENTUACIÓN II
ACENTUACIÓN PALABRAS COMPOSTAS
XOGAMOS COAS PALABRAS
PALABRAS HOMÓNIMAS

As palabras homónimasPALABRAS HOMÓNIMAS-PARÓNIMAS
TextosLENDAS fai un resumo dunha delas
UNIDADE 7: ELECTRICIDADE ESTÁTICA

O verbo IIIVERBOS VI
VERBOS VII
VERBOS VIII
USO DO B

O uso do bORTOGRAFÍA DA LETRA B
As palabras parónimasPALABRAS PARÓNIMAS
As partes da narraciónPARTES DA NARRACIÓN
UNIDADE 8: MANDO A DISTANCIA

Clases de verbosVERBOS IX
Uso de vORTOGRAFÍA DA LETRA V
ORTOGRAFÍA DAS LETRAS B-V

O campo semánticoCAMPOS SEMÁNTICOS
Tipos de lecturasLIBRO-LECTOR
UNIDADE 9 :ILLA REDONDA

O adverbioO ADVERBIOI
O ADVERBIO II
PALABRAS CON H
PALABRAS CON H II

Uso do HORTOGRAFÍA DA LETRA H
Palabras colectivasSUBSTANTIVOS COLECTIVOS
SUBSTANTIVOS COLECTIVOS II

A narraciónTIPOS DE NARRADOR
Expresións galegas e frases feitasFRASES FEITASUNIDADE 10 : A GATIÑA DE CRISTAL

Os enlacesENLACES

ENLACES II
Palabras con xPALABRAS CON X

ORTOGRAFÍA DAS LETRAS S-X
Sentido literal e figuradoSENTIDO LITERAL-FIGURADO
XOGAMOS COAS PALABRAS

TextosO MUNDO DO CÓMIC
REPASO TRIMESTRALREPASO 2º TRIMESTRE
REPASO 2º TRIMESTRE II


REPASO 2º TRIMESTRE III
UNIDADE 11: PEIXE FRITIDO

A oración.SuxeitoO SUXEITO
O SUXEITO II
Palabras con cc e ctPALABRAS CON CC-CT

PALABRAS CON C- CC
Os neoloxismosNEOLOXISMOS
NEOLOXISMOS II
O diálogo na narraciónDIALOGO
Literatura Rosalía de CastroXOGANDO CON ROSALÍA


UNIDADE 12 :O MISTERIO DA CURVA

O predicadoSUXEITO-PREDICADO
SUXEITO-PREDICADO II
SUXEITO-PREDICADOIII
O PREDICADO
O PREDICADO II
PREDICADO III
OrtografíaPORQUÉ-SENÓN
PORQUÉ-SENÓN II
Palabras doutras linguasESTRANXEIRISMOS
CASTELANISMOS
VocabularioVOCABULARIO I

VOCABULARIO II


Unidade 13 .- Ulises e as sereas

A estructura do predicado verbalC..DIRECTO E INDIRECTO

COMPLEMENTO CIRCUNSTANCIAL
Signos que pechan enunciadosSIGNOS DE PUNTUACIÓNAs abreviaturasABREVIATURASTeatroTEATRO
Unidade 14.- As musas da historia.

Clases de oraciónsCLASES DE ORACIÓNS

CLASES DE ORACIÓNS II
ORACIÓNS ACTIVAS-PASIVAS

Os puntos suspensivosOS PUNTOS SUSPENSIVOSUso culto e uso coloquialUSO CULTO-COLOQUIAL
USO CULTO-COLOQUIAL IIVocabularioVOCABULARIO
VOCABULARIO II
Unidade 15.-Paixón pola ciencia

O textoO TEXTO

O TEXTO II 
Signos de puntuaciónSIGNOS DE PUNTUACIÓN II
SIGNOS DE PUNTUACIÓN III
Os vulgarismosVULGARISMOS
VULGARISMOS II
A obra teatralAS OBRAS TEATRAIS

REPASO 6ºTEST 1 

TEST 2

REPASO VERBO

No hay comentarios:

Publicar un comentario